REGULAMIN PARKINGU Hotelu Cristal Park w Tarnowie przy ulicy Traugutta 5

Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Hotel Cristal Park Sp. z o.o. umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie wjazdowym. Opłatę uiszcza się przed wyjazdem z parkingu

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. Zabrania się:

– palenia lub używania otwartego ognia,

– mycia lub odkurzania samochodów,

– wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

7. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Hotel Cristal Park lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Hotel Cristal Park Sp. z o.o. o wyrządzeniu szkody.

8. Hotel Cristal Park Sp. z o.o. odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. Hotel Cristal Park Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

10. Hotel Cristal Park Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50,70,80,95,150,500 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia Hotel Cristal Park Sp. z o.o. będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

12. Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów. Hotel Cristal Park Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

CENNIK usług parkingowych

  • Bezpłatny czas parkingu – 15 minut. Free parking time – 15 minutes
  • dla korzystających z restauracji 3 godziny gratis (przed wyjazdem prosimy o kontakt z recepcją hotelu). 3 hours free for use the restaurant only
    (before departure, please contact the hotel reception)
  • Opłata za każdą rozpoczętą dobę 25,- złotych The fee for each commenced day is PLN 25. Opłaty można dokonywać kartą płatniczą przy wyjeździe, lub w recepcji hotelu Payments can be made by credit card upon departure or at the hotel reception
  • Opłaty dla pojazdów powyżej 3,5 tony ustalane indywidualnie z recepcją hotelu. Fees for vehicles over 3.5 tons to be agreed individually with the hotel reception
  • Opłata za brak biletu parkingowego 50 zł. The fee for the lack of a parking ticket is PLN 50